Voorwaarden

Welkom bij het Osmos Netwerk. Lees deze Algemene Voorwaarden (hier ook genoemd “Voorwaarden”) zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de www.osmosnetwork.com website die wordt beheerd door Stichting Osmos / Stichting Osmos (hier ook genoemd “Osmos”, “ons”, “wij”, of “onze”).

Uw toegang tot en het gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding van en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang krijgen tot of gebruik maken van de Dienst, en treden in werking vanaf het eerste bezoek aan de site.

Door toegang tot of gebruik van de Dienst gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, dan mag u geen gebruik maken van de Dienst.

Wijzigingen in de Voorwaarden

Aangezien Osmos een internationaal gerichte organisatie is, kunnen wij de site en de inhoud ervan regelmatig bijwerken en verbeteren. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te wijzigen of te vervangen op elk gewenst moment. Bekijk deze voorwaarden regelmatig, u bent wettelijk gebonden aan de bijgewerkte of gewijzigde voorwaarden elke keer dat u de site bezoekt.

Intellectueel eigendom

De rechten op de inhoud, materialen (video’s, rapporten en dergelijke), afbeeldingen, informatie, gegevens, handelsmerken, handelsnamen en logo’s en andere inhoud op de Osmos website zijn eigendom van ons of de desbetreffende derde partij eigenaar van de inhoud. Alle rechten zijn voorbehouden en we zullen redelijke pogingen ondernemen om de rechtmatige eigenaars te erkennen – we betreuren elke niet-vermelde eigendom en zullen proberen om eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen. De inhoud van het Osmos Netwerk is beschermd door een verscheidenheid aan rechten van derden. Tenzij anders vermeld, mag u de inhoud van Osmos niet kopiëren, aanpassen, herpubliceren, ter beschikking stellen van het publiek of kopieën afdrukken, op welke manier dan ook, tenzij in overeenstemming met Creative Commons “Attribution-ShareAlike 4.0 International”. Sommige inhoud op deze site kan worden overschreden door auteursrechtelijke beperkingen, waar het eigendom van Osmos of derden auteursrecht zal worden bepaald.

Informatie

Informatie die op de site beschikbaar is, is vrij beschikbaar. Wij zijn echter voorstander van pluraliteit en verschillen in mening. De inhoud van de site (tenzij anders vermeld) en aanverwant materiaal (nieuwsbrieven, rapporten, video’s enzovoort) is gegenereerd door leden van het Osmos Netwerk, maar vertegenwoordigt mogelijk niet de unanieme standpunten van het hele netwerk. De inhoud is gemaakt voor informatieve doeleinden en we nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik, de interpretatie of de toepassing ervan.

Websites van derden

Onze dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door Osmos, of Osmos heeft geen controle over, en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid, of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Osmos niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

Verantwoordelijkheid

De omvang van onze verantwoordelijkheid jegens u is bepaald in het kader van het volgende :

  • de toegang tot Osmos wordt u gratis aangeboden;
  • Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of de inhoud van Osmos geschikt is voor het doel waarvoor u deze wenst te gebruiken;
  • Osmos geeft geen instructies en u bent verantwoordelijk voor elke actie of beslissing die u neemt of niet neemt als gevolg van de inhoud op www.osmosnetwork.com;

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw apparatuur is uitgerust met de juiste up-to-date viruscontrolesoftware voordat u toegang krijgt tot of gebruik maakt van www.osmosnetwork.com.

Hoewel wij ons best zullen doen om ervoor te zorgen dat www.osmosnetwork.com voor u beschikbaar is en dat de inhoud waarvoor wij verantwoordelijk zijn, juist is. Wij zijn echter mensen en technologie kan falen: wij kunnen geen juridische toezegging doen of verklaren dat www.osmosnetwork.com op een bepaald moment beschikbaar zal zijn of dat het of een van de inhoud van Osmos van een bepaalde kwaliteit zal zijn of geschikt zal zijn voor een bepaald doel. Wij zullen redelijke vakkundigheid en zorgvuldigheid betrachten bij het verlenen van onze diensten aan u.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid jegens u voor een van de volgende soorten schade (mocht u een van deze lijden als gevolg van uw gebruik van www.osmosnetwork.com):

  • verlies dat voor u en ons niet voorzienbaar was toen u voor het eerst toegang kreeg tot www.osmosnetwork.com (zelfs als dat verlies het gevolg is van onze niet-naleving van deze voorwaarden of van onze nalatigheid);
  • elk zakelijk verlies dat u kunt lijden, inclusief verlies van inkomsten, winst of verwachte besparingen (ongeacht of deze verliezen het directe of indirecte gevolg zijn van ons verzuim);
  • schade die u lijdt anders dan als gevolg van onze tekortkoming in de nakoming van deze voorwaarden of onze nalatigheid of schending van een wettelijke plicht;
  • enig verlies geleden als gevolg van het in gebreke blijven van een andere partij dan wij.

Wij geven geen enkele toezegging dat www.osmosnetwork.com of enige www.osmosnetwork.com inhoud ononderbroken of foutloos beschikbaar zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat www.osmosnetwork.com of de ondersteunende systemen vrij zijn van virussen of bugs.

Wij kunnen geen aansprakelijkheid jegens u aanvaarden indien wij falen, of worden onderbroken of vertraagd in de uitvoering van enige verplichting als gevolg van :

  • het niet beschikbaar zijn of falen van telecommunicatie- of computerdiensten, systemen, apparatuur of software die door u of een derde worden geëxploiteerd of geleverd;
  • elke andere gebeurtenis die redelijkerwijs niet binnen onze macht ligt.

Wij geven geen toezeggingen en aanvaarden geen aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot www.osmosnetwork.com inhoud die door andere gebruikers van de website of derden, anders dan wij, wordt verstrekt.

Niets in deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid beperken voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid.

Algemeen

Indien een of meer van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar worden verklaard, blijven de overige voorwaarden volledig van kracht.

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

© Osmos Foundation (Stichting OSMOS). Jacob van Lennepkade 205 H, 1054ZP Amsterdam

Search

Keep updated with Osmos!

We’ll send you a very occasional update of what we’re doing and thinking about.